European Association of Hospital Pharmacists

27.-28. september 2024: 1. EAHP BOOST, European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), Florencia, Taliansko

Pridajte sa k medzinárodnej komunite nemocničných farmaceutov na podujatí EAHP BOOST s témou „Humanizácia vysoko-technologickej lekárne“. Toto podujatie ponúka jedinečnú príležitosť na získanie nových poznatkov, výmenu skúseností a nadviazanie medzinárodných kontaktov. Počas dvoch poučných dní sa toto podujatie ponorí do pokročilej automatizácie procesov za zachovania ľudského prístupu v lekárenskej praxi.

 

Viac informácií a registrácia: EAHP BOOST | European Association of Hospital Pharmacists

 

12.-14. marec 2025: 29. Kongres EAHP, Kodaň, Dánsko

 

Nemocniční farmaceuti z celej Európy budú mať opäť príležitosť podeliť sa o svoje odborné znalosti a najnovší vývoj v praxi s cieľom zlepšiť výsledky pacientov prostredníctvom partnerstiev a sietí zameraných na vzdelávanie a výchovu. Témou kongresu je „Farmácia zameraná na človeka: navigácia v digitálnom zdraví“. Kongres nás všetkých priblíži k zmene, pokroku a hodnoteniu toho, čo dnes poskytujeme pacientom hľadajúcim farmaceutickú starostlivosť v európskych nemocniciach a systémoch zdravotnej starostlivosti v komplexných digitálnych infraštruktúrach. Okrem toho sa kongres koná v časoch generačnej reformy farmaceutickej legislatívy, čo znamená začiatok rôznych prístupov k digitálnemu prostrediu, kde sa prepája bezproblémová starostlivosť zameraná na pacienta, pričom sa zabezpečuje bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a optimalizujú sa zdravotné výsledky.

 

Viac informácií a registrácia: 29th Congress of the EAHP | European Association of Hospital Pharmacists

 


 

EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) 

 

Európska asociácia nemocničných lekárnikov reprezentuje viac ako 19 tisíc nemocničných lekárnikov v 35 európskych krajinách. Ako jediná asociácia národných organizácií reprezentuje nemocničných lekárnikov na európskej a medzinárodnej úrovni. Rozvíja profesiu nemocničného lekárnika v rámci Európy za účelom zaistenia kontinuálneho zlepšovania výslednej liečby a starostlivosti o pacientov v podmienkach nemocnice. http://www.eahp.eu


Delegáti valného zhromaždenia: PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH, PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD. a PharmDr. Slávka Porubcová

Ambasádor projektu implementácie vyhlásení nemocničného lekárenstva: PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD.

Člen vedeckého výboru (Scientific committee): doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

Projekt spoločného vzdelávacieho rámca (Common training framework): doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

Člen pracovnej skupiny pre automatizovaný manažment liekov (Automated Medication Management): PharmDr. Ľuboš Doršic


Vyhlásenia európskeho nemocničného lekárenstva

Je to súbor štandardov nemocničnej lekárenskej praxe, ktoré boli v roku 2014 zostavené a publikované EAHP pre európske zdravotnícke systéme, s cieľom zabezpečiť bezpečné, efektívne a optimálne používanie liekov v spolupráci s multidisciplinárnymi tímami. Sú to vyjadrenia spoločne dohodnuté s európskymi pacientskymi a profesijnými organizáciami o tom, čo by mal každý európsky zdravotnícky systém dosiahnuť v rámci poskytovania nemocničnej lekárenskej starostlivosti. Vyhlásenia európskeho nemocničného lekárenstva a Slovník pojmov v Slovenskom jazyku.


Implementácia Vyhlásení európskeho nemocničného lekárenstva

EAHP spolu s národnými asociáciami pracuje na úplnom zavedení Európskych vyhlásení nemocničného lekárenstva v jej členských krajinách. http://statements.eahp.eu/about/implementation-plan